Inzulinska pumpa

Veo gray and CGMInzulinska pumpa je medicinsko pomagalo, mali baterijski uređaj, koji omogućuje kontinuirano snabdjevanje organizma inzulinom u potrebnim dozama tijekom 24 sata.

Način na koji inzulinska pumpa isporučuje inzulin sličniji je načinu na koji ljudska gušterača isporučuje inzulin od bilo koje druge metode liječenja dijabetesa. Pumpa kontinuirano isporučuje inzulin u tijelo, iz rezervoara unutar pumpe, kroz tanku plastičnu cjevčicu zvanu infuzijski set. Infuzijski set završava pod kožom sa kanilom. Kanila se lako i gotovo bezbolno postavlja u potkožno tkivo pomoću aplikatora na sva mjesta uobičajena i preporučena za davanje inzulina.

Prednost terapije pomoću inzulinske pumpe temelji se na dva osnovna načina isporuke inzulina, bazalnim i bolus dozama.

Bazalne doze su doze kojima se pokrivaju individualne potrebe za inzulinom između obroka i tijekom noći, unutar 24h. Moguće je postaviti više bazalnih doza (ukupno 48 dnevno, na svakih 30 minuta), čime se omogućava što je mogući vjerniji obrazac prirodne sekrecije inzulina.

Bolus doze su veće jednokratne doze inzulina koje se apliciraju u trenucima povećane potrebe za inzulinom (obrok ili hiperglikemija). Moguće ih je dati u bilo koje doba tijekom 24 sata i to onoliko puta koliko je to potrebno, što osobama omogućava veliku fleksibilnost u planiranju dnevnih aktivnosti i obroka.

Klinička istraživanja su dokazala da se primjenom inzulinske pumpe u osoba koje boluju od šećerne bolesti (Tip 1) postiže bolja regulacija glikemije, dakle HbA1c vrijednost što bliže ciljanim, što dovodi do manjeg broja i odgođene pojave kroničnih komplikacija osnovne bolesti. Također se smanjuje učestalost teških hipoglikemija, smanjuje se potrebna dnevna doza inzulina i broj uboda (infuzijski setovi se mijenjaju svaka tri dana) čime se ostvaruje bolja kvaliteta života.

image3Kontinuirano mjerenje glukoze, uporabom senzora koji preko odašiljača u inzulinsku pumpu šalje vrijednosti glukoze iz potkožnog tkiva, omogućava još korak bliže prema umjetnoj gušterači. Senzor se postavlja neovisno o inzulinskoj pumpi, a vijek trajanja mu je 6 dana. Senzorom izmjerene vrijednosti glukoze se preko odašiljača (MiniLink) odašilju na pumpu, pri čemu pumpa zvučnim ili vibracijskim alarmom upozorava na nagle promjene odnosno prijeteću hipo- ili hiperglikemiju. U slučaju hipoglikemije, bazalna isporuka inzulina se automatski zaustavlja. To je osobitno važno noću kod osoba koje pate od noćnih i neprepoznatih hipoglikemija. Za dva sata inzulinska pumpa ponovno uključuje redovitu bazalnu dozu (ukoliko je korisnik sam prethodno nije pokrenuo).

Indikacije

Pumpa je indicirana u osoba kod kojih konvencionalnim metodama liječenja nije postignuta zadovoljavajuća regulacija šećerne bolesti. Može se preporučiti osobama koje imaju česte noćne hipoglikemije, kao i onima koji su osjetljivi na malu promjenu jedinica, pa lako prelaze između hipo- u hiperglikemiju. Preporučuje se djeci kod kojih su potrebne višekratne dnevne i noćne injekcije inzulina,  a također i u periodima puberteta i adolescencije kada potreba za inzulinom naglo raste zbog hormonskih promjena i ubrzanog rasta. Indikacija za primjenu inzulinske pumpe može biti i stanje prekoncepcije, trudnoće i laktacije, te slučajevi komorbiditeta (bolovanje od nekoliko bolesti istovremno uz dijabetes, npr. celijakija). Terapija inzulinskom pumpom također se može preporučiti i osobama kod kojih su se pojavile kronične komplikacije zbog loše regulacije dijabetesa , pogotovo u mlađoj životnoj dobi. Zbog činjenice da terapija inzulinskom pumpom olakšava i poboljšava kvalitetu života, inzulinska pumpa može se preporučiti i osobama koje se aktivno bave sportom, rade u smjenama ili puno putuju.

 

PARADIGM® VEO™

veo-transparent

Prvi sustav inzulinske pumpe (Paradigm® Veo™ X54) i kontinuiranog mjerenja glukoze REAL-Time s automatskim zaustavljanjem isporuke inzulina

  • Minimalna bazalna doza je 0.025 U/h.
  • Može spriječiti pojavu hipoglikemije tako da računa koja je količina inzulina još aktivna i neiskorištena od prethodnog bolusa.
  • Pomaže izbjeći hiperglikemiju upozoravajući kada je bolus za obrok izostao.
  • Upozorava svakih 5,10, 15, 20, 25 ili 30 minuta prije nego što je dostignuta nadolazeća željena razina glukoze.
  • Upozorava kada se razine glukoze naglo mijenjaju.
  • Strelicama označava smjer i brzinu kretanja razine glukoze u posljednjih 20 minuta.
  • Upozorava kada je dostignut prag visoke ili niske razine glukoze, a ukoliko ustanovi hipoglikemiju, pumpa se automatski zaustavlja i ponovo pokreće nakon dva sata (ukoliko je sam korisnik ne pokrene).

Za više informacija o Inzulinskoj pumpi i MiniMed Paradigm pumpi, otvorite njihove brošure pritiskom na linkove.

Za detaljne informacije o Bolus Wizard funkciji i izračunu parametara pogledajte ovdje.

 

Način izdavanja

Terapiju inzulinskom pumpom preporučuje liječnik endokrinolog, dijabetolog (internist ili pedijatar), koji će nastaviti skrbiti o bolesniku.

Kontraindikacije

Za uspješno rukovanje pumpom neophodan je dobar vid i sluh. Potrebno je uočiti i prepoznati sve zvukove i alarme. Isto tako, ne preporučuje se osobama koje ne žele ili nisu u mogućnosti mjeriti glukozu u krvi najmanje četiri puta dnevno i održavati redovite kontakte sa svojim liječnikom dijabetologom.

* * *

Razgovarajte i savjetujte se sa svojim liječnikom-dijabetologom da li je terapija inzulinskom pumpom pravi izbor za Vas.

Kontaktirajte i naš tim stručnjaka za sva pitanja koje imate o primjeni inzulinske pumpe.

Prilikom uvođenja inzulinske pumpe, potrebno je provesti edukaciju od načina rukovanja uređajem, postavljanja infuzijskog seta do mogućih komplikacija terapije i mjera opreza.

Nakon uvođenja inzulinske pumpe u terapiju, osoba koja koristi inzulinsku pumpu može računati na 24-satnu telefonsku potporu naših edukatora.

Vaše povjerenje je naš poticaj za najkvalitetniju uslugu i brigu koju možemo pružiti.

Vaš MediLigo Tim